Regulamin

Regulamin z dnia 5 listopada 2020 roku.

1.         DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.      handy – nazwa marki wyrobów biżuteryjnych uznawanych jako rękodzieło artystyczne, której właścicielem, prezesem, dyrektorem sprzedaży i zaopatrzenia, a przede wszystkim projektantem i twórcą jest Agnieszka Laufer

1.2.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.3.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://handybizuteria.pl/

1.5.      Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://handybizuteria.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

1.6.      Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.7.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą Agnieszka Laufer a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.8.      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 14p1, poz. 1176 ze zm.).

1.9.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.10.    Właściciel sklepu – właściciel sklepu internetowego https://handybizuteria.pl/ – Agnieszka Laufer

1.11.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

2.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://handybizuteria.pl/

2.2.      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.      Sklep Internetowy, działający pod adresem https://handybizuteria.pl/, prowadzony jest przez Agnieszka Laufer, ul. Zgierska 42A, 91-059 Łódź (wpis do ewidencji działalności gospodarczej), NIP 7261015530.

2.4.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)          Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego.
b)          Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego.
c)          Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://handybizuteria.pl/ oraz sporządzić jego wydruk.

2.6.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego.

2.7.      Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.

2.8.      Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

3.         ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1.      Dla korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach.

3.2.      Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących Zamówień.

3.3.      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4.      Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5.      Właściciel sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a)          Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
b)          Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu.
c)          Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy Agnieszka Laufer.

3.6.      Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela sklepu.

3.7.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8.      Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)          Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b)          Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c)          Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)          Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela sklepu,
e)          Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f)          Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.         PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://handybizuteria.pl/ dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.      Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a)          Przedmiotu zamówienia,
b)          Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów (jeśli występują),
c)          Wybranej metody płatności,
d)          Wybranego sposobu dostawy,
e)          Adresu dostawy.

4.5.      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6.      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Agnieszka Laufer Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.         DOSTAWA

5.1.      Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową rejestrowaną lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3.      Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Firmy Agnieszka Laufer (dotyczy Zamówień z formą zapłaty z góry) lub złożenia Zamówienia przez Klienta z formą zapłaty przy odbiorze przesyłki pobraniowej.

5.4.      Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.

5.5.      Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu.

6.         CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1.      Ceny Towarów podawane są w złotych polskich. Ceny Towarów umieszczone są na stronach sklepu przy każdym z wyświetlanych Wyrobów.

6.2.      Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:
a)          Przelewem na numer konta bankowego 41 1140 2004 0000 3302 0009 5152 (mBank),
b)          Za pośrednictwem przesyłki pobraniowej przy odbiorze przesyłki z zamówionymi Towarami,
c)          Za pośrednictwem szybkich płatności Przelewy24.

6.3.      Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu.

6.4.      Rabaty wynikające z cyklicznych promocji, rabaty z programu lojalnościowego, kody rabatowe otrzymane w konkursach lub za pośrednictwem innych akcji promocyjnych nie łączą się ze sobą ani nie łączą się z aktualnymi promocjami w sklepie. Bony rabatowe na określoną kwotę można wykorzystać podczas akcji promocyjnych, ale nie można ich wymienić na ekwiwalent pieniężny.

6.5.      Sprzedający oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług i nie jest zobligowany do wystawiania faktur sprzedaży. Rachunek może zostać jednak wystawiony na wyraźne żądanie Kupującego. Standardowo dowodem zakupu będącym podstawą np. do ewentualnej reklamacji jest złożone zamówienie.

7.         UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.      Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Właściciela sklepu podany w niniejszym Regulaminie (dotyczy tylko produktów wysyłanych przez sklep https://handybizuteria.pl/).

7.2.      Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Właściciel sklepu dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Właściciela sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

7.4.      Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić śladów użytkowania ani jakiegokolwiek uszkodzenia. Metką dołączona do towaru nie może być zerwana. Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5.      Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

7.6.      Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj

Formularz należy wypełnić i odesłać wraz ze zwracanymi produktami na adres:
handy
AGNIESZKA LAUFER
UL. ZGIERSKA 42A
91-850 ŁÓDŹ

8.         ZASADY UŻYTKOWANIA ZAKUPIONEJ BIŻUTERII – WAŻNE!

8.1.      Biżuterię należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w odrębnym pudełeczku

8.2.      W żadnym wypadku nie należy dopuszczać do kontaktu biżuterii z chemikaliami, nie wskazane jest również doprowadzenie do bezpośredniego kontaktu z wodą, mydłem, kosmetykami i perfumami.

8.3.      Zalecane jest ściąganie biżuterii podczas uprawiania sportu, przed zabiegami kosmetycznymi, czy medycznymi, a także przed snem.

8.4.      Wszystkie modele wyposażone w zapięcia należy rozpinać przed założeniem lub zdjęciem

8.5.      Z biżuterią należy obchodzić się delikatnie, gdyż w przeciwieństwie do srebra czy złota jest to produkt o wiele bardziej oryginalny, ale również mniej odporny na uszkodzenia, niż metale szlachetne.

Przy właściwym sposobie użytkowania biżuteria będzie służyć przez lata i wyglądać pięknie.

9.         REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

9.1.      Firma AGNIESZKA LAUFER jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2.      Reklamacje wynikające z niewłaściwego użytkowania bizuterii handy (niezgodnego z zasadami opisanymi w punkcie 8) będą odrzucane, gdyż niewłaściwe użytkowanie biżuterii w naturalny sposób grozi jej uszkodzeniem i sklep nie może brać za nie odpowiedzialności.

9.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@handybizuteria.pl. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.       REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1.    Właściciel sklepu na bieżaco podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Właściciela sklepu podany w niniejszym Regulaminie, e-mailowo pod adres sklep@handybizuteria.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5.    Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.